اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮیس
php - javascript - css
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ codeigniter ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﺑﻪ
job@respina24.com