دوره آموزشي #C و ASP.NET MVC +وبمستران

دوره آموزشيAndroid با Java

دوره آموزشي PHP و MySql+وبمستران
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: سوال c# نمایش متن در لیبل

 1. #1

  سوال c# نمایش متن در لیبل

  با سلام برنامه من به صورت زیر است:برنامه قراره که تعداد کلمات به همراه کلمات رو نشان بدهد.ولی هر کاری می کنم در Lable چیزی نمایش داده نمی شود.
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  using System.Runtime.InteropServices;


  namespace پروژه_پردازش_گفتار
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  /////////////////////// خواندن متن از فایل
  OpenFileDialog op = new OpenFileDialog();
  op.Filter = "Text Files (.txt)|*.txt";
  op.FilterIndex = 1;
  if (op.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
  // txtPath.Text = op.FileName;
  StreamReader tr = new StreamReader(op.FileName);
  // read a line of text
  string Text1 = tr.ReadToEnd().ToString();
  // close the stream
  textBox1.Text = Text1;
  tr.Close();
  string TEXT;
  TEXT = textBox1.Text;
  ///////////////////////////////////////////////
  ////////////////////////جدا کردن جملات

  string[] str2 = null;
  str2 = textBox1.Text.Split('.', '?', '؟', '؛');
  int m = str2.Length;

  ////////////////////////// جدا کردن کلمات برای یونیگرام
  string[] str = null;
  string[] strFinal = new string [16];
  string[] strFinalunigram = new string[30];
  int[] Count = new int[30];

  for (int i = 0; i < 16; i++)
  {
  Count[i] = 1;
  strFinal[i] = "#";
  }
  int k = 0;
  for (int i = 0; i < m-1; i++)
  {
  // MessageBox.Show(str2[i]);
  str = str2[i].Split(' ');
  for (int j = 0; j < str.Length; j++)
  {
  str[j] = str[j].Trim();
  strFinal[k] = str[j];
  k++;
  // MessageBox.Show(str.Length.ToString());
  MessageBox.Show(str[j]);
  }

  }
  MessageBox.Show("این تابع اخر است");

  ///////////////////////////// جدا کردن کلمات برای بایگرام
  //string SStr = null;
  //string SStr2 = null;
  //// string[] SStr1 = null;
  //string[] STR = new string[str2.Length];
  //string[] strFinalBigram = new string[str2.Length];
  //int LL = 0;
  //STR = str2;
  //int[] Countbigram = new int[30];

  //for (int i = 0; i < 16; i++)
  //{
  // Count[i] = 1;
  // strFinal[i] = "#";
  //}
  //int kk = 0;
  //for (int i = 0; i < STR.Length; i++)
  //{
  // // MessageBox.Show(str2[i]);
  // SStr = STR[i].Split(' ').ToString();
  // SStr = SStr.Trim();
  // if (SStr.Length > 1)
  // {
  // for (int j = 0; j < SStr.Length; j++)
  // {
  // //STR[j] = STR[j].Trim();
  // //STR[j+1] = STR[j].Trim();
  // SStr2 = SStr[j] + ' ' + SStr[j + 1].ToString();
  // strFinalBigram[LL] = SStr2;
  // LL++;
  // // MessageBox.Show(str.Length.ToString());
  // MessageBox.Show(strFinalBigram[LL]);
  // }

  // }
  //}

  //for ( int i = 0; i < STR.Length; i++)
  //{
  // int SpaceCount = 0;
  // SStr = STR[i];
  // if (SStr.Length > 1)
  // {
  // for (int j = 0; j < SStr.Length; j++)
  // {
  // if (SStr[j] == ' ')
  // {
  // SpaceCount++;
  // if((SpaceCount%2)==0)
  // {
  // // SStr[j] = ".";
  // SpaceCount--;
  // }


  // }
  // }
  // }
  //}
  // SStr = STR[i].Split(' ');
  // for (int j = 0; j < SStr.Length; j++)
  // {
  // if (SStr.Length > 1)
  // {
  // SStr[j] = SStr[j].Trim();
  // SStr[j + 1] = SStr[j + 1].Trim();
  // SStr1[LL] = SStr[j];
  // SStr1[LL].Insert(SStr[j].Length, " ");
  // SStr1[LL].Insert(SStr[j].Length , SStr[j + 1]);
  // LL++;
  // // MessageBox.Show(str.Length.ToString());
  // MessageBox.Show(SStr1[LL]);
  // }
  // }

  // }

  ///////////////////////////// شمارش کلمات برای یونیگرام
  int MM = 0;
  for (int i = 0; i < strFinal.Length; i++)
  {
  // MessageBox.Show(strFinal[i]);
  for (int j = i + 1; j < strFinal.Length; j++)
  {
  int C = string.Compare(strFinal[i], strFinal[j]);
  if (C == 0 && strFinal[i] != '#'.ToString())
  {
  Count[MM]++;
  // strFinalunigram[MM] = strFinal[i];

  strFinal[j] = '#'.ToString();

  }

  }
  if (strFinal[i] != '#'.ToString())
  {
  strFinalunigram[MM] = strFinal[i];
  MM++;
  strFinal[i] = '#'.ToString();
  }
  }
  m = m - 1;
  MessageBox.Show(m.ToString());

  //////////////////////////////////////////////
  for (int i = 0; i < MM; i++)
  {


  MessageBox.Show(strFinalunigram[i]);
  MessageBox.Show(Count[i].ToString());


  }
  foreach (string value in strFinalunigram)
  {
  label4.Text = value;

  }
  //label4.Text = System.Convert.ToString(strFinalunigram);
  label5.Text = System.Convert.ToString(Count);

  //////////////////////////////// بدست آوردن احتمال برای یونیگرام
  double SUM = 0;
  for (int i = 0; i < Count.Length; i++)
  {
  SUM = SUM + Count[i];
  }
  double[] PUnigram = new double[strFinalunigram.Length];
  for (int i = 0; i < Count.Length; i++)
  {
  PUnigram[i] = Count[i] / SUM;
  }


  }
  else
  {
  MessageBox.Show( "فایل درست را انتخاب کنید", "setings");
  }


  }
  }
  }

 2. #2
  جهت نمایش کدها از bb code استفاده کنید راهنمای استفاده در لینک زیر
  http://acdev.ir/forum/misc.php?do=bbcode

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •