معرفی کنترل های اعتبار سنجی در ASP.NET

یکی از موضوعات جالب و کاربردی در ASP.NET کنترل های اعتبار سنجی هستندبه این دلیل که شما با استفاده از آنها می توانید مقادیر ورودی کاربر را محدود کرده و از ورود داده های نا معتبر جلوگیری کنید در این آموزش برنامه نویسی ASP.NET به بررسی این کنترل ها خواهیم پرداخت .

کنترل های اعتبار سنجی ASP.NET  دو روش اعتبار سنجی را فراهم میکنند: سمت سرور و یا سمت کاربر و با توجه به نیاز می توانیم یک یا هر ۲ این روش ها را انتخاب کنیم.

در جعبه ابزار ASP.NET  شش کنترل اعتبار سنجی به صورت پیش فرض وجود دارد.در صورتیکه به کنترل های بیشتری نیاز دارید می توانید ابزارهای AJAX ی را از این لینک دانلود کنید  CodePlexwebsite.

 • Required Field Validator
 • Compare Validator
 • Range Validator
 • Regular Expression Validator
 • Custom Validator
 • Validation Summary

جزئیات به همراه سینتکس:

Required Field Validator: بررسی می کند که کنترل دارای مقدار هست یا خیر.

<asp:RequiredFieldValidator ID="UrlPathRequired"  
runat="server" ControlToValidate="UrlPath"  
ErrorMessage="Please check URL">*</asp:RequiredFieldValidator>

Compare Validator: داده های ۲ کنترل را مقایسه می کند.

<asp:CompareValidator ID="CompareValidatorPassword" runat="server" 
ErrorMessage="Password do not match"> 
</asp:CompareValidator>

Range Validator: بررسی می کندکه داده ها  در محدوده تعیین شده باشند.

<asp:RangeValidator ID="RangeValidatorAge" runat="server" 
ControlToValidate="txtAge" ErrorMessage="Enter your age (18 - 25)"  
MaximumValue="25" MinimumValue="18" Type="Integer"> 
</asp:RangeValidator>

Regular Expression Validator: فرمت داده ورودی مانند ایمیل ، شماره تلفن و …را بررسی می کند

<asp:RegularExpressionValidator ID="URLPathExpressionValidator" runat="server" 
ControlToValidate="UrlPath" ErrorMessage="Invalid URL Path" 
ValidationExpression="string" ValidationGroup="string">Invalid URL 
</asp:RegularExpressionValidator>

Custom Validator: با این کنترل می توان یک آیتم ورودی را هم سمت کاربر و هم سمت سرور اعتبار سنجی کرد.

<asp:CustomValidator ID="URLPathCustomValidator" runat="server" 
ErrorMessage="URL Path exists" ControlToValidate="UrlPath"  
OnServerValidate="UrlPathCustomValidator_ServerValidate"> 
URL is already used by another application or folder 
</asp:CustomValidator>

Validation Summary: هیچ اعتبار سنجی انجام نمی دهد تنها خلاصه ای از خطاهای اعتبار سنجی انجام شده را به کابر نمایش می دهد.

<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummaryForm" runat="server" 
DisplayMode = "BulletList" ShowSummary = "true"  
HeaderText="Form contains below Errors:" />

امیدوارم این مطلب از سری آموزش برنامه نویسی ASP.NET مفید بوده باشد.

آموزش برنامه نویسی asp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *