ایجاد فایل لاگ ساده در ASP.NET با استفاده از C# و VB.Net

در این آموزش ASP.Net با C# نحوه ایجاد یک  لاگ فایل متنی ساده  در ASP.NET با استفاده از #C و VB.Net آموزش داده می شود.

ثبت خطاها  ( exception ها) که در برنامه ASP.Net  رخ می دهد در یک فایل متنی روند عیب یابی برنامه را راحت تر کرده و شما با باز کردن یک فایل تکست می توانید به راحتی به ایراد برنامه پی ببرید.

آموزش ASP.Net با C#

تگ های HTML

تگ HTML زیر که یک کنترل Button  است   یک استثناء تولید می کند.

 

<asp:Button Text="Click to Raise Exception" runat="server" OnClick="RaiseException"/>

فضا های نام

شما باید فضای نام زیر را اضافه کنید.

#C

using System.IO;

VB.Net

Imports System.IO

ایجاد فایل لاگ ساده متنی در آموزش ASP.Net با C#

رویداد زیر زمانی رخ می دهد که برروی Button کلیک شود و یک استثناء در تبدیل رشته به عدد صحیح در درون بلوک Try-Catch  رخ خواهد داد.

استثناء تولید شده به وسیله  بلوک Catch گرفته شده و تابع LogError فراخونی می شود.

در تابع LogError جزئیات استثناء در فایل متنی لاگ به همراه تاریخ و ساعت ثبت خواهد شد.

 

#C

protected void RaiseException(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
    int i = int.Parse("Mudassar");
  }
  catch (Exception ex)
  {
    this.LogError(ex);
  }
}
 
private void LogError(Exception ex)
{
  string message = string.Format("Time: {0}", DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss tt"));
  message += Environment.NewLine;
  message += "-----------------------------------------------------------";
  message += Environment.NewLine;
  message += string.Format("Message: {0}", ex.Message);
  message += Environment.NewLine;
  message += string.Format("StackTrace: {0}", ex.StackTrace);
  message += Environment.NewLine;
  message += string.Format("Source: {0}", ex.Source);
  message += Environment.NewLine;
  message += string.Format("TargetSite: {0}", ex.TargetSite.ToString());
  message += Environment.NewLine;
  message += "-----------------------------------------------------------";
  message += Environment.NewLine;
  string path = Server.MapPath("~/ErrorLog/ErrorLog.txt");
  using (StreamWriter writer = new StreamWriter(path, true))
  {
    writer.WriteLine(message);
    writer.Close();
  }
}

VB.Net

Protected Sub RaiseException(sender As Object, e As EventArgs)
  Try
    Dim i As Integer = Integer.Parse("Mudassar")
  Catch ex As Exception
    Me.LogError(ex)
  End Try
End Sub
 
Private Sub LogError(ex As Exception)
  Dim message As String = String.Format("Time: {0}", DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:ss tt"))
  message += Environment.NewLine
  message += "-----------------------------------------------------------"
  message += Environment.NewLine
  message += String.Format("Message: {0}", ex.Message)
  message += Environment.NewLine
  message += String.Format("StackTrace: {0}", ex.StackTrace)
  message += Environment.NewLine
  message += String.Format("Source: {0}", ex.Source)
  message += Environment.NewLine
  message += String.Format("TargetSite: {0}", ex.TargetSite.ToString())
  message += Environment.NewLine
  message += "-----------------------------------------------------------"
  message += Environment.NewLine
  Dim path As String = Server.MapPath("~/ErrorLog/ErrorLog.txt")
  Using writer As New StreamWriter(path, True)
    writer.WriteLine(message)
    writer.Close()
  End Using
End Sub

دانلود کدها

آموزش ASP.Net با C#

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *