آموزش ارتباط با پایگاه داده MYSQL در PHP با استفاده از شئی گرایی

در این آموزش طراحی سایت ، ارتباط با پایگاه داده MYSQL در PHP  نحوه کد نویسی زبان PHP  برای ارتباط با پایگاه داده به صورت شئی گرا (OOP) توضیح داده می شود.

مرحله ۱ : یک فایل با نام DatabaseClass.php  کلاس ایجاد کرده  و یک کلاس با همین نام ایجاد کنید :

class DatabaseClass 
{ 
  private $host = "localhost"; // your host name 
  private $username = "root"; // your user name 
  private $password = ""; // your password 
  private $db = "test_db"; // your database name 
  public 
  function __construct() 
  { 
    mysql_connect($this - > host, $this - > username, $this - > password) or die(mysql_error("database")); 
    mysql_select_db($this - > db) or die(mysql_error("database")); 
  } 
  // this method used to execute mysql query 
  protected 
  function query_executed($sql) 
  { 
    $c = mysql_query($sql); 
    return $c; 
  } 
  public 
  function get_rows($fields, $id = NULL, $tablename = NULL) 
  { 
    $cn = !emptyempty($id) ? " WHERE $id " : " "; 
    $fields = !emptyempty($fields) ? $fields : " * "; 
    $sql = "SELECT $fields FROM $tablename $cn"; 
    $results = $this - > query_executed($sql); 
    $rows = $this - > get_fetch_data($results); 
    return $rows; 
  } 
  protected 
  function get_fetch_data($r) 
  { 
    $array = array(); 
    while ($rows = mysql_fetch_assoc($r)) 
    { 
      $array[] = $rows; 
    } 
    return $array; 
  } 
}

مرحله ۲ : فایلی با نام index.php ایجاد کنید :

<?php 
include("DatabaseClass.php"); 
$obj = new DatabaseClass (); 
$a = $obj-> get_rows (implode(",",array("ID","post_date","post_title")), '' , "tablenane") ; // there are pass two parameters one is table fields and second is table name 
echo "<pre>"; 
print_r($a); 
echo "</pre>"; 
?>

خروجی : 

آموزش ارتباط با پایگاه داده mysql در php

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *